Algemene voorwaarden

Ook belangrijk.

Inhoudsopgave
Artikel 1: DEFINITIES
Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID
Artikel 3: AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
Artikel 4: GEHEIMHOUDING
Artikel 5: LEVERING
Artikel 6: BETALING
Artikel 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD, INTELLECTUEEL EIGENDOM EN KNOW HOW
Artikel 8: RECLAME
Artikel 9: ONTBINDING
Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 11: OVERMACHT
Artikel 12: GESCHILLEN

Artikel 1: DEFINITIES
“VIKINGLEADS”: Gingerless te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 72235675.
“Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee VIKINGLEADS een overeenkomst heeft gesloten.
“Algemene voorwaarden”: de algemene leveringsvoorwaarden van VIKINGLEADS (Artikel 1 tot en met 12).
“Overeenkomst”: de Overeenkomst tussen VIKKINGLEADS en opdrachtgever die terzake van de Dienst tot stand komt op de wijze als bepaald in artikel 3 van deze Algemene voorwaarden.
“Dienst”: de door VIKINGLEADS aan Opdrachtgever te verlenen online marketingdienst.
“Partijen”: VIKINGLEADS en Opdrachtgever gezamenlijk.
“Partij”: VIKINGLEADS of Opdrachtgever.

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van VIKINGLEADS, waaronder met name maar niet beperkt tot Overeenkomst(en) en/of Overeenkomst(en) welke daar al dan niet rechtstreeks uit voortvloeien.
2. Voorzover in tot VIKINGLEADS gerichte aanbiedingen of aanvaardingen wordt verwezen naar andere (algemene) voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan door VIKINGLEADS hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk voorzover zulks voorafgaand aan het aangaan van Overeenkomst(en) expliciet en schriftelijk door VIKINGLEADS is aangegeven.
4. Ingeval van nietigheid of vernietiging van één of meer van de artikelen uit deze algemene voorwaarden, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

Artikel 3: AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
1. Iedere door VIKINGLEADS uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is geheel vrijblijvend. Schriftelijke aanbieding zijn geldig voor de duur van 14 dagen te rekenen vanaf de dag der dagtekening, maar laten onverlet de mogelijkheid tot herroeping door VIKINGLEADS.
2. Vermelding van prijzen en diensten geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door VIKINGLEADS schriftelijk is bevestigd.
3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door VIKINGLEADS de ongewijzigde aanvaarding door de Opdrachtgever van het door VIKINGLEADS aan de Opdrachtgever gedane aanbod ontvangen is, zulks onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring door VIKINGLEADS.
4. Alle door VIKINGLEADS aan de Opdrachtgever gedane aanbiedingen en tussen de Opdrachtgever en VIKINGLEADS aangegane Overeenkomsten, zijn gebaseerd op uitvoering in voor VIKINGLEADS normale werktijden en omstandigheden. Indien arbeid in overwerktijden en/of onder afwijkende omstandigheden wordt verlangd dan worden de kosten daarvan als meerwerk gezien en brengt VIKINGLEADS de Opdrachtgever deze kosten als zodanig in rekening.
5. Alle door VIKINGLEADS vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is aangegeven.
6. Ingeval de Opdrachtgever zulks schriftelijk verzoekt, kan de inhoud van de Overeenkomst na totstandkoming daarvan uitsluitend zodanig gewijzigd worden als VIKINGLEADS expliciet en schriftelijk aan de Opdrachtgever op een dergelijk verzoek heeft aangegeven. Voorzover de door de Opdrachtgever verzochte wijzigingen niet van geringe aard zijn, worden de kosten voor deze wijzigingen door VIKINGLEADS ls meerwerk aangemerkt en wordt de Overeenkomst gewijzigd voortgezet ingevolge hetgeen door VIKINGLEADS aan de Opdrachtgever is aangegeven.
7. De Opdrachtgever is verplicht om aan VIKINGLEADS ie medewerking te verlenen, welke noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever zal bij uitvoering van de Overeenkomst op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen zoals, maar niet beperkt tot, elektrische spanning, licht, telecommunicatiefaciliteiten en hulpmaterialen aan VIKINGLEADS ter beschikking stellen. 10. Indien aan de zijde van VIKINGLEADS enige vertraging in de levering en/of uitvoering van de Overeenkomst mocht ontstaan welke direct of indirect voortvloeit uit het door de Opdrachtgever niet verlenen van de vereiste medewerking zoals omschreven in dit artikel, zal VIKINGLEADS ter uitvoering van de Overeenkomst die rechtshandelingen treffen welke noodzakelijk zijn en zullen de daaraan verbonden kosten als zijnde schade aan de zijde van VIKINGLEADS voor rekening van de Opdrachtgever komen.
9. VIKINGLEADS is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst voor eigen rekening hulppersonen, waaronder ondergeschikten, in te schakelen. De kosten daarvoor komen slechts voor rekening van VIKINGLEADS voor zover de inschakeling van deze hulppersonen niet nader in de Overeenkomst is omschreven.
10. Ingeval partijen een gefaseerde uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen, waarbij iedere fase afzonderlijk door de Opdrachtgever goedgekeurd dient te worden, is VIKINGLEADS gerechtigd de uitvoering van een opvolgende fase op te schorten ingeval de Opdrachtgever voor de voltooide fase geen goedkeuring heeft gegeven en/of goedkeuring weigert en/of in verzuim is met de (deel)betaling voor de betreffende fase.

Artikel 4: GEHEIMHOUDING
1. Partijen zijn verplicht alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie van de andere partij welke hen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis is gekomen ter kennis of in handen van derden komt. Één en ander geldt niet indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting.
2. Het is partijen niet toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel anderszins binnen het kader van hun marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat tussen hen een zakelijke relatie bestaat of heeft bestaan, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende partij.
3. Overtreding van (één van) de voorgaande artikelleden maakt dat de overtredende partij aan de andere partij per overtreding een voor deze partij direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro en nul eurocent) verschuldigd is, zulks onverminderd het recht van partijen om de volledig door hen geleden schade op de overtredende partij te verhalen.
4. Ingeval van einde van de overeenkomst om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van dit artikel onverminderd van kracht.

Artikel 5: LEVERING
1. De door VIKINGLEADS geleverde werkzaamheden gaan in op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, althans op het moment dat de Opdrachtgever aan VIKINGLEADS de voor levering benodigde inlichtingen heeft verstrekt en/of voorzover de Opdrachtgever aan de op hem bij aangaan van de Overeenkomst rustende verplichtingen heeft voldaan.
2. De Opdrachtgever zal VIKINGLEADS bij overschrijding van de overeengekomen levertijd anders dan door overmacht, een redelijke termijn gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. VIKINGLEADS is in ieder geval eerst na ommekomst van deze redelijke termijn in verzuim van haar leveringsverplichting.
3. In een geval als omschreven in artikel 3 lid 12, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de duur van het uitblijven van goedkeuring door de Opdrachtgever, één en ander voorzover het uitblijven van deze goedkeuring niet het rechtstreeks gevolg is van enige tekortkoming in de nakoming zijdens VIKINGLEADS.
4. Indien aan de zijde van VIKINGLEADS gerede twijfel ontstaat aangaande het voldoen van de Opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, met name maar niet beperkt tot zijn betalingsverplichting, is VIKINGLEADS zonder dat zij daardoor in verzuim van haar verplichtingen uit de Overeenkomst geraakt bevoegd deze op te schorten.

Artikel 6: BETALING
1. Betaling van facturen geschiedt door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na de op de betreffende factuur aangegeven factuurdatum, tenzij VIKINGLEADS expliciet en schriftelijk een andere betalingstermijn aan de Opdrachtgever heeft aangegeven.
2. Betaling van facturen door de Opdrachtgever geschiedt zonder verrekening, aftrek, compensatie en/of opschorting uit welken hoofde dan ook, tenzij VIKINGLEADS de Opdrachtgever daarvoor expliciet en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
3. Bij gebreke van betaling door de Opdrachtgever van het volledige factuurbedrag binnen de termijn als omschreven in lid 1 van dit artikel, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim van deze betaling. Ingeval de Opdrachtgever in verzuim is, is deze aan VIKINGLEADS over het openstaande factuurbedrag een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, althans de wettelijke (handels)rente over het openstaande factuurbedrag voorzover de wettelijke (handels)rente de hiervoor genoemde contractuele rente mocht overstijgen.
4. Door de Opdrachtgever verrichte betalingen komen eerst in mindering op de ingevolge het vorenstaande artikellid aan VIKINGLEADS verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de langst openstaande factuurbedragen.
5. VIKINGLEADS is niet gehouden tot enige prestatie zolang Opdrachtgever in verzuim is. 6. Ten laste van Opdrachtgever komen alle op de invordering vallende kosten, gerechtelijke danwel buitengerechtelijke, de laatste ten belope van een percentage als vast te stellen volgens het alsdan vigerende incassotarief conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten van 27 maart 2012, doch met een minimum van € 75,00.7. VIKINGLEADS is gerechtigd binnen het kader van de desbetreffende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, vooruitbetaling te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht een aanvang te nemen.
8. Alle vorderingen van VIKINGLEADS op de Opdrachtgever worden (al dan niet ingevolge de in artikel 9.1 genoemde ontbinding) direct opeisbaar ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard, of hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, overlijdt, danwel door iedere mededeling van en/of omstandigheid aan de zijde van de Opdrachtgever waardoor VIKINGLEADS gegronde vrees heeft dat de Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen zal tekortschieten. Van een hiervoor genoemde omstandigheid is in ieder geval sprake, indien VIKINGLEADS de Opdrachtgever om aanvullende zekerheidstelling tot nakoming van zijn verplichtingen verzoekt en deze zekerheidstelling uitblijft danwel onvoldoende blijkt.

Artikel 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD, INTELLECTUEEL EIGENDOM EN KNOW HOW
1. Door VIKINGLEADS opgezette campagnes, documentatie en andere producten op welke gegevensdrager dan ook voortvloeiend uit de Overeenkomst zijn en blijven het intellectueel eigendom van VIKINGLEADS.
2. VIKINGLEADS behoudt zich het recht voor om haar auteursrechten (copyrights), c.q. andere intellectuele eigendomsrechten te laten gelden en uit te oefenen. Dit houdt onder meer, maar niet alleen in dat de Opdrachtgever de door VIKINGLEADS vervaardigde en/of geleverde diensten en producten niet zal reproduceren, verspreiden of (laten) gebruiken op een andere manier dan door VIKINGLEADS voorgeschreven.
3. De Opdrachtgever garandeert dat de door hem in het kader van de uitvoering van de opdracht aan VIKINGLEADS ter beschikking gestelde materialen, gegevens, inhoud en mededelingen etc geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften noch op beschermende rechten van derden noch anderszins onrechtmatig zijn ten opzichte van derden en vrijwaart VIKINGLEADS voor de aanspraken van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die uit het gebruik van die materialen, gegevens, etc, door VIKINGLEADS voortvloeien.
4. Over enige zaak en/of intellectueel eigendomsrecht dat aan VIKINGLEADS toekomt, kan de Opdrachtgever uitsluitend beschikken in het kader van normale bedrijfsuitoefening. De Opdrachtgever mag echter deze zaak en/of intellectueel eigendomsrecht niet in eigendom overdragen of in pand geven of anderszins met een beperkt recht bezwaren of het gebruiksrecht daarvan verlenen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken en/of intellectuele eigendomsrechten van VIKINGLEADS of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij VIKINGLEADS itdrukkelijk schriftelijk hiervoor toestemming geeft.
5. Bij overtreding van het in lid 2 en lid 4 bepaalde is Opdrachtgever voor iedere overtreding een boete verschuldigd van € 5.000,- , onverminderd het recht van VIKINGLEADS op volledige schadevergoeding.

Artikel 8: RECLAME
1. De Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames ten aanzien van door VIKINGLEADS aan hem geleverde zaken en/of diensten, alsmede ten aanzien van facturen binnen 14 dagen na levering van die zaken en/of diensten en/of de factuurdatum van die facturen schriftelijk en met redenen omkleed aan VIKINGLEADS mee te delen.
2. Het recht van reclame vervalt indien de Opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de Opdrachtgever VIKINGLEADS iet de gelegenheid heeft geboden de klachten zonodig ter plaatse op hun gegrondheid te onderzoeken.
3. Ingeval de Opdrachtgever met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald het recht van reclame inroept, blijft hij onverkort gehouden zijn verplichtingen uit de Overeenkomst jegens VIKINGLEADS a te komen. Inroeping van het recht van reclame door de Opdrachtgever geeft hem nimmer de bevoegdheid zijn verplichtingen uit de Overeenkomst jegens VIKINGLEADS op te schorten.

Artikel 9: ONTBINDING
1. Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van VIKINGLEADS ingeval van verzuim van de Opdrachtgever, wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring daartoe van VIKINGLEADS op het door VIKINGLEADS aangegeven tijdstip, in het geval dat de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard, of hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, of hij overlijdt.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door VIKINGLEADS geleden schade, onder meer bestaande uit, maar niet beperkt tot winstderving.

Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID
1. VIKINGLEADS is slechts aansprakelijk voor schade welke aan de zijde van de Opdrachtgever is ontstaan ten gevolge van het toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de Overeenkomst door VIKINGLEADS danwel door VIKINGLEADS er uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, waarbij de hoogte van het door VIKINGLEADS te betalen schadebedrag is beperkt tot de geldelijke waarde van de Overeenkomst waarin door VIKINGLEADS danwel door VIKINGLEADS ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden en/of ondergeschikten toerekenbaar tekort is geschoten. Ingeval van duurovereenkomsten, danwel Overeenkomsten met een duur langer dan zes maanden, is de hoogte van het door VIKINGLEADS te betalen schadebedrag beperkt tot de geldelijke waarde van maximaal zes maanden van deze Overeenkomst.
2. Booosters BV is niet aansprakelijk voor enige schade die al dan niet ter uitvoering van de Overeenkomst direct of indirect is ontstaan door handelingen van de Opdrachtgever, danwel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden en/of ondergeschikten.
3. Voorzover de Opdrachtgever schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van VIKINGLEADS danwel van door VIKINGLEADS ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door VIKINGLEADS te betalen schadebedrag is beperkt tot een bedrag van € 15.000,- per schade toebrengend feit, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.
4. Naast of in plaats van aansprakelijkheid zoals in dit artikel is aangegeven, is VIKINGLEADS niet aansprakelijk voor enige andere schade welke aan de zijde van de Opdrachtgever mocht ontstaan.
5. Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs exclusief omzetbelasting bedongen bij de Overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Artikel 11: OVERMACHT
1. De tussen VIKINGLEADS en de Opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke VIKINGLEADS door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen. 2. Van overmacht aan de zijde van VIKINGLEADS is sprake, indien VIKINGLEADS na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van VIKINGLEADS als bij derden van wie VIKINGLEADS de ter uitvoering van de Overeenkomst benodigde zaken moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van VIKINGLEADS ontstaan.
3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel VIKINGLEADS als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft VIKINGLEADS slechts recht op de door haar gemaakte kosten, waaronder begrepen de vergoeding voor de reeds aan de Opdrachtgever geleverde zaken en/of diensten. Voor het overige zijn partijen alsdan over en weer niet gehouden tot enige ongedaanmakingsverplichting en/of schadevergoeding.Artikel 12: GESCHILLEN
1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun Overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam, zulks behoudens en voor zover dwingende competentieregels daaraan in de weg zouden staan.
2. Op alle tussen VIKINGLEADS en de Opdrachtgever bestaande rechtsverhoudingen, waaronder precontractuele rechtsverhoudingen, is Nederlands recht van toepassing.
3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één der partijen zulks verklaart.
Blijf op de hoogte

Meld je aan om in contact te blijven.

Ben je klein of groot, dat maakt ons niet uit. Wij helpen iedereen met onze methodieken. “Once a viking, always a viking” SKåL!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.